Privacy Statement

Privacy Statement Valhalla x Chin Chin Festival

Valhalla Festival B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten we je weten welke gegevens we van je verzamelen, met welk doel, hoe lang we ze bewaren en wat je rechten zijn.Via de dienst www.oranjebloesem.com worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Als wij in ons verdere contact met jou gebruik maken van jouw persoonsgegevens, dan gaan we daarmee zorgvuldig om. In het algemeen kan Valhalla Festival B.V. gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze websites of sociale media gebruikt. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketingdoeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We zullen dit hieronder verder toelichten.

1. Hoe verzamelen we gegevens?

Valhalla Festival B.V. kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Direct van jou – Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag, gebruik maakt van onze klantenservice of deelneemt aan een winactie die Valhalla Festival B.V. organiseert.
 • Via eigen websites – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Valhalla Festival B.V. via de websites die Valhalla Festival B.V. beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Dit is de website: www.valhallachinchinfestival.nl
 • Via websites van derden – Valhalla Festival B.V. maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Valhalla Festival B.V. op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van  deze derden, wanneer zij als verwerker voor Valhalla Festival B.V. optreden. Je kunt daarbij denken aan de online verkoop van kaarten voor door Valhalla Festival B.V. georganiseerde evenementen via de websites van Eventbrite, Paylogic en Festicket.
  Eventbrite, Paylogic, Festicket en andere opdrachtnemers van Valhalla Festival B.V. kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Valhalla Festival B.V. is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Valhalla Festival B.V. plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze opdrachtnemers.
 • Op evenementen – Valhalla Festival B.V. kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (metcamera)  registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenement-locatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij Valhalla Festival B.V. hiertoe wettelijk is verplicht.

2. Welke gegevens verzamelen we?

‍Valhalla Festival B.V. kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die Valhalla Festival B.V. van jou kan verzamelen zijn:

 • Contact- en accountgegevens – Zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer en het aantal gekochte  tickets.
 • Betalings- en factuurgegevens – Wanneer je een ticket koopt voor de financiële afhandeling en administratie;
 • Website gegevens – Zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer-en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het “Cookiebeleid”;
 • Door jou publiekelijk geplaatste gegevens – Zoals reacties op door ons  beheerde social mediasites geplaatste berichten;
 • Speciale gegevens – In het geval dat je mindervalide bent, willen we er zeker van zijn dat je kunt genieten van een optimale beleving. Om te kunnen voorzien in jouw toegankelijkheid vereisten verzamelen we gegevens van jouw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn, die je bij een aanvraag voor een mindervalidenplaats aan ons verstrekt over jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid.Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin zijn we verantwoordelijk voor het privacybeleid en het  gebruik van cookies op die websites en social media platforms

3. Hoe en waarom gebruiken we deze gegevens?

‍Valhalla Festival B.V. kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou

Wij gebruiken jouw gegevens wanneer je een contract met ons aangaat (bijvoorbeeld om een ticket te kopen), zodat wij:

 • De bestelling kunnen verwerken;
 • De betaling kunnen aanvaarden;
 • Onze overeenkomst nauwgezet na kunnen leven;
 • Contact met jou kunnen onderhouden;
 • Klantenservice kunnen verlenen.Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen We gebruiken jouw gegevens voor de volgende gerechtvaardigde zakelijke belangen:
 • Voor onze marketingdoeleinden, om je informatie te verschaffen over onze evenementen, die door of in opdracht van Valhalla Festival B.V. worden georganiseerd. Denk dan bijvoorbeeld aan e-mails met informatie;
 • Voor het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties;
 • Voor het uitvoeren van tevredenheidsonderzoek;
 • Voor het maken van gebruikersstatistieken;
 • Om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat kaarten in handen komen van echte fans en niet ongeoorloofd worden doorverkocht. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens gebruiken om misbruik van ons intellectuele eigendom (bijv. onze merken of partners), fraude of andere misdrijven tevoorkomen. Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

4. Met wie delen we gegevens?

Soms is het nodig jouw persoonsgegevens met derden te delen. Soms strekken wettelijke verplichtingen er toe dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Wij kunnen uw gegevens tevens doorgeven aan onze partners voor het tonen van op maat gesneden advertenties of indien dit nodig is voor het organiseren van een gezamenlijke activiteit. Onze partners kunnen deze gegevens voor marketingdoeleinden gebruiken. In dit geval worden uitsluitend de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt bij een reorganisatie of een fusie of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.Wij kunnen voor het verwerken van jouw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen, die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Verder zijn er ICT-dienstverleners, die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen, die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de AVG.

5. Doorgifte buiten de EU?

‍Het kan soms nodig zijn jouw persoonsgegevens door te geven aan partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval – noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of voor gerechtvaardigde zakelijke belangen. Voor het versturen van online nieuwsbrieven en mailings en het verwerken van gegevens ingevuld op de webformulieren op onze website, maken wij mogelijk gebruik van buiten de EER gevestigde dienstverleners (verwerkers).Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is. Verwerkers buiten de EER, die ons diensten verlenen bij het versturen van online nieuwsbrieven en mailings en het verwerken van gegevens ingevuld op de webformulieren op onze website, beschikken over een registratie voor het EU-US Privacy Shield. Meer informatie daarover vindt u op: https://www.privacyshield.gov/welcome.

6. Hoe onderhouden we informatie?

‍Valhalla Festival B.V. doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel: het internet is nooit 100% veilig.Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

7. Contact en inzage?

‍Ledere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) u persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Valhalla Festival B.V.
Egelenburg 2
1081 GK Amsterdam
Nederland
info@valhallachinchinfestival.nl

8. Klachten

‍Als u onverhoopt klachten heeft over hoe wij met persoonsgegevens omgaan, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich uiteraard altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wijzigingen Privacy Statement

Valhalla Festival B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacy beleid van Valhalla Festival B.V. te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons privacy beleid, dan zullen we je daarover.